هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

مارجین‌ها و کمیسیون‌ها

اطلاعات ضروری برای انتخاب حساب تجاری شما

الزامات مارجین

پیش از شروع مسیر معاملاتی خود، درک الزامات مارجین Alpari International بسیار ضروری است. مارجین به سطح الزامی وجه حساب شما اطلاق می‌شود، که به آن سپرده حسن نیت نیز گفته می‌شود. بر اساس الزامات مارجین برای هر حساب، امکان محاسبه حداکثر لوریج قابل استفاده بهنگام معامله فراهم می‌شود. داشتن تصویری روشن از الزامات مارجین پیش از معامله، به شما امکان مدیریت مناسب ریسک را می‌دهد. عدم وجود وجه کافی در حساب می‌تواند به کال مارجین منجر شود، که در نهایت باعث بسته شدن پوزیشن می‌شود. الزامات مارجین در حساب‌های آموزشی مشابه حساب‌های واقعی است.

در حسابهای معاملاتی استاندارد و ای سی ان

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 200 0000 - 180 0000 - 150 0000 - 63 000 0001:10000.1
200 000 - 2 000 000180 000 - 1 800 000150 000 - 1 500 00063 000 000 - 630 000 0001:5000.2
2 000 000 - 6 000 0001 800 000 - 5 300 0001 500 000 - 4 600 000630 000 000 - 1 890 000 0001:2000.5
6 000 000 - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2 520 000 0001:1001
بیش از 8 000 000بیش از 7 000 000بیش از 6 100 000بیش از 2 520 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 500 0000 - 440 0000 - 380 0000 - 157 500 0001:5000.2
500 000 - 1 000 000440 000 - 900 000380 000 - 760 000157 500 000 - 315 000 0001:2000.5
1 000 000 - 5 000 000900 000 - 4 400 000760 000 - 3 800 000315 000 000 - 1 575 000 0001:1001
بیش از 5 000 000بیش از 4 400 000بیش از 3 800 000بیش از 1 575 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 300 0000 - 270 0000 - 230 0000 - 94 500 0001:2000.5
300 000 - 3 000 000270 000 - 2 700 000230 000 - 2 300 00094 500 000 - 945 000 0001:1001
بیش از 3 000 000بیش از 2 700 000بیش از 2 300 000بیش از 945 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 200 0000 - 180 0000 - 150 0000 - 63 000 0001:10000.1
200 000  - 2 000 000180 000 - 1 800 000150 000 - 1 500 00063 000 000 - 630 000 0001:5000.2
2 000 000 - 6 000 0001 800 000 - 5 300 0001 500 000 - 4 600 000630 000 000 - 1 890 000 0001:2000.5
6 000 000  - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2 520 000 0001:1001
بیش از 8 000 000بیش از 7 000 000بیش از 6 100 000بیش از 2 520 000 0001:254

ارزهای اصلی FX

ارزش فرضی (USD)0 - 200 000200 000 - 2 000 0002 000 000 - 6 000 0006 000 000 - 8 000 000بیش از 8 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 180 000180 000 - 1 800 0001 800 000 - 5 300 0005 300 000 - 7 000 000بیش از 7 000 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 150 000150 000 - 1 500 0001 500 000 - 4 600 0004 600 000 - 6 100 000بیش از 6 100 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 63 000 00063 000 000 - 630 000 000630 000 000 - 1 890 000 0001 890 000 000 - 2 520 000 000بیش از 2 520 000 000
لوریج ارائه شده *1:10001:5001:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.10.20.514

ارزهای فرعی FX

ارزش فرضی (USD)0 - 500 000500 000 - 1 000 0001 000 000 - 5 000 000بیش از 5 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 440 000440 000 - 900 000900 000 - 4 400 000بیش از 4 400 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 380 000380 000 - 760 000760 000 - 3 800 000بیش از 3 800 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 157 500 000157 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 575 000 000بیش از 1 575 000 000
لوریج ارائه شده *1:5001:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.20.514

ارزهای بیگانه FX

ارزش فرضی (USD)0 - 300 000300 000 - 3 000 000بیش از 3 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 270 000270 000 - 2 700 000بیش از 2 700 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 230 000230 000 - 2 300 000بیش از 2 300 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 94 500 00094 500 000 - 945 000 000بیش از 945 000 000
لوریج ارائه شده *1:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.514

فلزات گرانبها

ارزش فرضی (USD)0 - 200 000200 000  - 2 000 0002 000 000 - 6 000 0006 000 000  - 8 000 000بیش از 8 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 180 000180 000 - 1 800 0001 800 000 - 5 300 0005 300 000 - 7 000 000بیش از 7 000 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 150 000150 000 - 1 500 0001 500 000 - 4 600 0004 600 000 - 6 100 000بیش از 6 100 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 63 000 00063 000 000 - 630 000 000630 000 000 - 1 890 000 0001 890 000 000 - 2 520 000 000بیش از 2 520 000 000
لوریج ارائه شده *1:10001:5001:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.10.20.514

حسابهای معاملاتی Pro

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شدهمارجین شناور، %
0 - 2 000 0000 - 1 800 0000 - 1 500 0000 - 630 000 0003000.33
2 000 000 - 6 000 0001 800 000 - 5 300 0001 500 000 - 4 600 000630 000 000 - 1 890 000 0002000.50
6 000 000 - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2 520 000 0001001.00
بیش از 8 000 000بیش از 7 000 000بیش از 6 100 000بیش از 2 520 000 000254.00
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شدهمارجین شناور، %
0 - 500 0000 - 440 0000 - 380 0000 - 157 500 0003000.33
500 000 - 1 000 000440 000 - 900 000380 000 - 760 000157 500 000 - 315 000 0002000.50
1 000 000 - 5 000 000900 000 - 4 400 000760 000 - 3 800 000315 000 000 - 1 575 000 0001001.00
بیش از 5 000 000بیش از 4 400 000بیش از 3 800 000بیش از 1 575 000 000254.00
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شدهمارجین شناور، %
0 - 300 0000 - 270 0000 - 230 0000 - 94 500 0002000.50
300 000 - 3 000 000270 000 - 2 700 000230 000 - 2 300 00094 500 000 - 945 000 0001001.00
بیش از 3 000 000بیش از 2 700 000بیش از 2 300 000بیش از 945 000 000254.00
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شدهمارجین شناور، %
0 - 2 000 0000 - 1 800 0000 - 1 500 0000 - 630 000 0003000.33
2 000 000 - 6 000 0001 800 000 - 5 300 0001 500 000 - 4 600 000630 000 000 - 1 890 000 0002000.5
6 000 000 - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2 520 000 0001001.00
بیش از 8 000 000بیش از 7 000 000بیش از 6 100 000بیش از 2 520 000 000254.00

ارزهای اصلی

ارزش فرضی (USD)0 - 2 000 0002 000 000 - 6 000 0006 000 000 - 8 000 000بیش از 8 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 1 800 0001 800 000 - 5 300 0005 300 000 - 7 000 000بیش از 7 000 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 1 500 0001 500 000 - 4 600 0004 600 000 - 6 100 000بیش از 6 100 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 630 000 000630 000 000 - 1 890 000 0001 890 000 000 - 2 520 000 000بیش از 2 520 000 000
لوریج ارائه شده30020010025
مارجین شناور، %0.330.501.004.00

ارزهای فرعی

ارزش فرضی (USD)0 - 500 000500 000 - 1 000 0001 000 000 - 5 000 000بیش از 5 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 440 000440 000 - 900 000900 000 - 4 400 000بیش از 4 400 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 380 000380 000 - 760 000760 000 - 3 800 000بیش از 3 800 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 157 500 000157 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 575 000 000بیش از 1 575 000 000
لوریج ارائه شده30020010025
مارجین شناور، %0.330.501.004.00

ارزهای بیگانه

ارزش فرضی (USD)0 - 300 000300 000 - 3 000 000بیش از 3 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 270 000270 000 - 2 700 000بیش از 2 700 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 230 000230 000 - 2 300 000بیش از 2 300 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 94 500 00094 500 000 - 945 000 000بیش از 945 000 000
لوریج ارائه شده20010025
مارجین شناور، %0.501.004.00

فلزات

ارزش فرضی (USD)0 - 400 000400 000 - 700 000700 000 - 1 000 0001 000 000 - 4 000 000بیش از 4 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 350 000350 000 - 600 000600 000 - 900 000900 000 - 3 500 000بیش از 3 500 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 300 000300 000 - 500 000500 000 - 750 000750 000 - 3 000 000بیش از 3 000 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 126 000 000126 000 000 - 220 500 000220 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 260 000 000بیش از 1 260 000 000
لوریج ارائه شده3002001005025
مارجین شناور، %0.330.501.002.004.00

لطفاً توجه کنید:

*ارزهای دیجیتالی فقط در حساب ECN MT4 در دسترس هستند.

*حسابهای معاملاتی میکرو لوریج ثابت 1:400 دارند.

*جفت های NOK و SEK با حداکثر لوریج 1:50 برای حجمی با ارزش ذاتی حداکثر تا 5،000،000 / 4،000،000 / 3،300،000 / 1،575،000،000 USD / EUR / GBP / NGN ارائه می شود. برای حجم بالای 5،000،000 / 4،000،000 / 3،300،000 / 1،575،000،000 USD / EUR / GBP / NGN، لوریج برای جفت های NOK و SEK در 1:25 ثابت است.

* جفت های HKD با حداکثر لوریج 1:25 برای حجم هایی با ارزش ذاتی حداکثر تا 500،000 / 400،000 / 330،000 / 157،500،000 USD / EUR / GBP / NGN ارائه می شود. برای حجم های بالای 500،000 / 400،000 / 330،000 / 157،500،000 USD / EUR / GBN NGN، لوریج برای جفت های HKD در 1:10 ثابت است.

ارزهایTRY,CZK,ZAR دارای اهرم ثابت 1:3 برای TRY و 1:5 برای CZKو 1:25 برای CZK هستند.

لطفاً توجه داشته باشید که اهرم ارائه شده برای جفت‌های ارزی EURCNH و USDCNH در جدول زیر آمده است:

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 2 000 0000 - 1 600 0000 - 1 300 0000 - 630 000 0001:502
2 000 000 - 4 000 0001 600 000 - 3 200 0001 300 000 - 2 700 000630 000 000 - 1 260 000 0001:254
بیش از 4 000 000بیش از 3 200 000بیش از 2 700 000بیش از 1 260 000 0001:1010
ارزش فرضی (USD)0 - 2 000 0002 000 000 - 4 000 000بیش از 4 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 1 600 0001 600 000 - 3 200 000بیش از 3 200 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 1 300 0001 300 000 - 2 700 000بیش از 2 700 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 630 000 000630 000 000 - 1 260 000 000بیش از 1 260 000 000
لوریج ارائه شده *1:501:251:10
مارجین شناور، %2410

لطفا توجه داشته باشید که لوریج ارائه داده شده برای ارزهای RUB در جدول زیر ذکر شده است:

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شدهمارجین شناور، %
0 - 500 0000 - 400 0000 - 360 0000 - 190 000 0001:1000.01
500 001 - 1 000 000400 001 - 800 000360 001 - 720 000190 000 001 - 381 000 0001:500.02
1 000 001 - 2 000 000800 001 - 1 600 000720 001 - 1 450 000381 000 001 - 762 000 0001:250.04
2 000 001 - 7 000 0001 600 001 - 5 800 0001 450 001 - 5 100 000762 000 001 - 1 668 000 0001:100.1
بیش از 7 000 001بیش از 5 800 001بیش از 5 100 001بیش از 1 668 000 0011.11

Please note that the leverage offered for USDInd symbol is outlined in the table below:

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)لوریج ارائه شدهمارجین شناور، %
0 - 100 0000 - 100 0000 - 100 0000 - 45 000 0001:2000.5
100 001 - 500 000100 001 - 500 000100 001 - 500 00045 000 001 - 250 000 0001:1001.0
500 001 - 1 000 000500 001 - 1 000 000500 001 - 1 000 000250 000 001 - 500 000 0001:502.0
1 000 001 - 5 000 0001 000 001 - 5 000 0001 000 001 - 5 000 000500 000 001 - 2 000 000 0001:1010.0
بیش از 5 000 000بیش از 5 000 000بیش از 5 000 000بیش از 2 000 000 0001100.0
ارزش فرضی (USD)0 - 500 000500 001 - 1 000 0001 000 001 - 2 000 0002 000 001 - 7 000 000بیش از 7 000 001
ارزش فرضی (EUR)0 - 400 000400 001 - 800 000800 001 - 1 600 0001 600 001 - 5 800 000بیش از 5 800 001
ارزش فرضی (GBP)0 - 360 000360 001 - 720 000720 001 - 1 450 0001 450 001 - 5 100 000بیش از 5 100 001
ارزش ذاتی (NGN)0 - 190 000 000190 000 001 - 381 000 000381 000 001 - 762 000 000762 000 001 - 1 668 000 000بیش از 1 668 000 001
لوریج ارائه شده1:1001:501:251:10بیش از 1:1
مارجین شناور، %0.010.020.040.1بیش از 1

کمیسیون‌ها

Alpari International در حساب‌های ECN Mt4/MT5 کمیسیون ثابتی برای هر لات ارائه می‌دهد. کمیسیون تنها زمانی که پوزیشنی هم برای باز کردن هم برای بستن سفارش باز شده باشد، گرفته خواهد شد و بر اساس ارز پایه حساب خواهد بود.

کمیسیون حساب‌های ECN MT4/MT5

کمیسیون به ازای هر ارزفارکسفلزاتسهامکالاهاارزهای رمزنگاری
USD3.003.007.004.0015.00
EUR2.602.606.003.5012.50
GBP2.352.355.503.1511.50
NGN1 0951 0952 5551 4605 400
کمیسیون به ازای هر ارزUSDEURGBPNGN
فارکس3.002.602.351 095
فلزات3.002.602.351 095
سهام7.006.005.502 555
کالاها4.003.503.151 460
سهام15.0012.5011.505 400

بهترین شریک فارکس خود را انتخاب کنید و با موفقیت آن‌ها همگام شوید.

افتتاح حساب واقعی مقایسه حساب‌های معاملاتی