هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
1056.11%
هفته: +13.04%
USD ارز
671.64%
هفته: +18.07%
USD ارز
296.07%
هفته: +1.19%
USD ارز
211.67%
هفته: -0.05%
USD ارز
136.45%
هفته: +3.79%
USD ارز
125.50%
هفته: +13.05%
USD ارز
196.96%
هفته: +6.16%
USD ارز
83.95%
هفته: +4.96%
USD ارز
125.67%
هفته: +3.61%
USD ارز
138.19%
هفته: +8.54%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
منفعت
1056.11%
هفته: +13.04%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 37.84%
سطح ریسک
روزهای فعال358
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
منفعت
671.64%
هفته: +18.07%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 54.48%
سطح ریسک
روزهای فعال222
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
296.07%
هفته: +1.19%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 22.16%
سطح ریسک
روزهای فعال261
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
منفعت
211.67%
هفته: -0.05%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 58.43%
سطح ریسک
روزهای فعال254
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه5
منفعت
136.45%
هفته: +3.79%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 21.40%
سطح ریسک
روزهای فعال87
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه6
منفعت
125.50%
هفته: +13.05%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 31.50%
سطح ریسک
روزهای فعال215
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
منفعت
196.96%
هفته: +6.16%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 18.11%
سطح ریسک
روزهای فعال82
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه8
منفعت
83.95%
هفته: +4.96%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 26.87%
سطح ریسک
روزهای فعال116
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه9
منفعت
125.67%
هفته: +3.61%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 39.75%
سطح ریسک
روزهای فعال308
کارمزد 22%
USD ارز
رتبه10
منفعت
138.19%
هفته: +8.54%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 25.19%
سطح ریسک
روزهای فعال173
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.