هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
1127.83%
هفته: -7.47%
USD ارز
609.32%
هفته: +10.00%
USD ارز
413.04%
هفته: +4.75%
USD ارز
438.36%
هفته: +0.53%
EUR ارز
152.61%
هفته: +0.33%
USD ارز
455.28%
هفته: +14.63%
USD ارز
83.59%
هفته: +5.03%
USD ارز
105.15%
هفته: +1.04%
USD ارز
133.80%
هفته: +0.47%
USD ارز
564.26%
هفته: +0.09%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Leung Ko Ghim
Leung Ko Ghim
منفعت
1127.83%
هفته: -7.47%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 37.73%
سطح ریسک
روزهای فعال363
کارمزد 26%
USD ارز
رتبه2
منفعت
609.32%
هفته: +10.00%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 38.62%
سطح ریسک
روزهای فعال301
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
413.04%
هفته: +4.75%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 33.06%
سطح ریسک
روزهای فعال246
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
منفعت
438.36%
هفته: +0.53%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 25.92%
سطح ریسک
روزهای فعال241
کارمزد 30%
EUR ارز
رتبه5
منفعت
152.61%
هفته: +0.33%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 69.77%
سطح ریسک
روزهای فعال440
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه6
منفعت
455.28%
هفته: +14.63%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 64.75%
سطح ریسک
روزهای فعال492
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه7
منفعت
83.59%
هفته: +5.03%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 10.39%
سطح ریسک
روزهای فعال107
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه8
منفعت
105.15%
هفته: +1.04%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 12.62%
سطح ریسک
روزهای فعال311
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
Liang Liang Gong
Liang Liang Gong
China
China
منفعت
133.80%
هفته: +0.47%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 34.69%
سطح ریسک
روزهای فعال317
کارمزد 10%
USD ارز
رتبه10
منفعت
564.26%
هفته: +0.09%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 53.02%
سطح ریسک
روزهای فعال242
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.