هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
2353.37%
هفته: +4.38%
USD ارز
503.79%
هفته: +1.94%
USD ارز
810.83%
هفته: +2.39%
USD ارز
357.04%
هفته: +2.86%
USD ارز
190.79%
هفته: +5.36%
USD ارز
130.85%
هفته: -2.18%
USD ارز
10426.54%
هفته: +1.32%
USD ارز
257.24%
هفته: +0.55%
USD ارز
94.28%
هفته: +7.54%
USD ارز
2972.51%
هفته: +5.76%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
منفعت
2353.37%
هفته: +4.38%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 49.38%
سطح ریسک
روزهای فعال414
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
منفعت
503.79%
هفته: +1.94%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 40.28%
سطح ریسک
روزهای فعال549
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
810.83%
هفته: +2.39%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 49.27%
سطح ریسک
روزهای فعال443
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه4
منفعت
357.04%
هفته: +2.86%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 52.09%
سطح ریسک
روزهای فعال335
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه5
منفعت
190.79%
هفته: +5.36%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 31.44%
سطح ریسک
روزهای فعال270
کارمزد 10%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
Georgios Baizanis
Georgios Baizanis
Thailand
Thailand
منفعت
130.85%
هفته: -2.18%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 22.39%
سطح ریسک
روزهای فعال242
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه7
منفعت
10426.54%
هفته: +1.32%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 73.74%
سطح ریسک
روزهای فعال504
کارمزد 27%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
Chia Wei Huang
Chia Wei Huang
Taiwan, China
Taiwan, China
منفعت
257.24%
هفته: +0.55%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 53.42%
سطح ریسک
روزهای فعال641
کارمزد 5%
USD ارز
رتبه9
منفعت
94.28%
هفته: +7.54%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 3.55%
سطح ریسک
روزهای فعال80
کارمزد 29%
USD ارز
رتبه10
منفعت
2972.51%
هفته: +5.76%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 28.20%
سطح ریسک
روزهای فعال370
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.