هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
1142.55%
هفته: +1.09%
USD ارز
461.50%
هفته: +1.88%
USD ارز
701.52%
هفته: +19.53%
USD ارز
653.93%
هفته: +1.70%
USD ارز
618.96%
هفته: -4.24%
USD ارز
1001.20%
هفته: -0.24%
USD ارز
401.29%
هفته: +1.67%
USD ارز
2437.25%
هفته: +1.73%
USD ارز
354.28%
هفته: +1.30%
USD ارز
273.35%
هفته: +4.54%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
ForexHacker
ForexHacker
منفعت
1142.55%
هفته: +1.09%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 21.61%
سطح ریسک
روزهای فعال315
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
ChocolateFx
ChocolateFx
منفعت
461.50%
هفته: +1.88%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 22.12%
سطح ریسک
روزهای فعال242
کارمزد 31%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
halir5
halir5
منفعت
701.52%
هفته: +19.53%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 5.04%
سطح ریسک
روزهای فعال137
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
SyedFaraz
SyedFaraz
منفعت
653.93%
هفته: +1.70%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 39.67%
سطح ریسک
روزهای فعال260
کارمزد 32%
USD ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
StormRider
StormRider
Malaysia
Malaysia
منفعت
618.96%
هفته: -4.24%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 20.08%
سطح ریسک
روزهای فعال179
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
aqaa
aqaa
Turkey
Turkey
منفعت
1001.20%
هفته: -0.24%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 38.10%
سطح ریسک
روزهای فعال280
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
ChocolateFx
ChocolateFx
منفعت
401.29%
هفته: +1.67%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 9.52%
سطح ریسک
روزهای فعال242
کارمزد 33%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
FxProfessor
FxProfessor
منفعت
2437.25%
هفته: +1.73%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 9.92%
سطح ریسک
روزهای فعال338
کارمزد 33%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
CountryRoad
CountryRoad
China
China
منفعت
354.28%
هفته: +1.30%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 15.72%
سطح ریسک
روزهای فعال382
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
King Trader
King Trader
Switzerland
Switzerland
منفعت
273.35%
هفته: +4.54%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 7.01%
سطح ریسک
روزهای فعال88
کارمزد 29%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.