هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
563.69%
هفته: +2.25%
USD ارز
650.28%
هفته: +1.42%
USD ارز
232.44%
هفته: +3.06%
GBP ارز
257.04%
هفته: +6.88%
USD ارز
215.07%
هفته: +0.87%
USD ارز
3493.12%
هفته: +2.39%
USD ارز
136.48%
هفته: +38.40%
USD ارز
116.57%
هفته: +2.44%
USD ارز
321.01%
هفته: +3.34%
USD ارز
72.31%
هفته: -7.28%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
منفعت
563.69%
هفته: +2.25%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 31.29%
سطح ریسک
روزهای فعال354
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
منفعت
650.28%
هفته: +1.42%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 33.01%
سطح ریسک
روزهای فعال243
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
232.44%
هفته: +3.06%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 60.35%
سطح ریسک
روزهای فعال244
کارمزد 30%
GBP ارز
رتبه4
منفعت
257.04%
هفته: +6.88%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 31.49%
سطح ریسک
روزهای فعال616
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
Chia Wei Huang
Chia Wei Huang
Taiwan, China
Taiwan, China
منفعت
215.07%
هفته: +0.87%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 53.42%
سطح ریسک
روزهای فعال469
کارمزد 5%
USD ارز
رتبه6
منفعت
3493.12%
هفته: +2.39%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 73.74%
سطح ریسک
روزهای فعال332
کارمزد 27%
USD ارز
رتبه7
منفعت
136.48%
هفته: +38.40%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 29.49%
سطح ریسک
روزهای فعال163
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
Doan Thai Pham
Doan Thai Pham
Vietnam
Vietnam
منفعت
116.57%
هفته: +2.44%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 60.16%
سطح ریسک
روزهای فعال602
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه9
منفعت
321.01%
هفته: +3.34%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 53.43%
سطح ریسک
روزهای فعال244
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
منفعت
72.31%
هفته: -7.28%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 12.26%
سطح ریسک
روزهای فعال96
کارمزد 27%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.