هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
13932.59%
هفته: -0.26%
USD ارز
3523.87%
هفته: +0.13%
USD ارز
2743.38%
هفته: +7.12%
USD ارز
883.13%
هفته: -0.69%
USD ارز
1578.88%
هفته: -0.41%
USD ارز
2352.03%
هفته: +16.60%
USD ارز
1516.64%
هفته: -0.93%
USD ارز
1563.41%
هفته: +11.07%
USD ارز
771.50%
هفته: +1.82%
USD ارز
718.88%
هفته: +3.09%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
India
India
منفعت
13932.59%
هفته: -0.26%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.90%
سطح ریسک
روزهای فعال409
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
3523.87%
هفته: +0.13%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال1066
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
2743.38%
هفته: +7.12%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 41.37%
سطح ریسک
روزهای فعال239
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
منفعت
883.13%
هفته: -0.69%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 37.25%
سطح ریسک
روزهای فعال1085
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
1578.88%
هفته: -0.41%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 71.49%
سطح ریسک
روزهای فعال507
کارمزد 28%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
Super EA
Super EA
China
China
منفعت
2352.03%
هفته: +16.60%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 87.35%
سطح ریسک
روزهای فعال534
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
Patiphan Longsuanchik
Patiphan Longsuanchik
Thailand
Thailand
منفعت
1516.64%
هفته: -0.93%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 64.88%
سطح ریسک
روزهای فعال367
کارمزد 35%
USD ارز
رتبه8
منفعت
1563.41%
هفته: +11.07%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.44%
سطح ریسک
روزهای فعال249
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
SASI
SASI
Malaysia
Malaysia
منفعت
771.50%
هفته: +1.82%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 75.93%
سطح ریسک
روزهای فعال342
کارمزد 1%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
shahinsedaghat
shahinsedaghat
Iran
Iran
منفعت
718.88%
هفته: +3.09%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 52.95%
سطح ریسک
روزهای فعال307
کارمزد 40%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.