هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
1607.48%
هفته: +3.11%
USD ارز
444.80%
هفته: +5.20%
USD ارز
2299.86%
هفته: +5.24%
USD ارز
506.27%
هفته: +12.89%
USD ارز
401.18%
هفته: +6.39%
USD ارز
525.45%
هفته: +4.05%
USD ارز
275.51%
هفته: +18.18%
USD ارز
84.87%
هفته: +0.21%
USD ارز
740.38%
هفته: +38.63%
USD ارز
88.60%
هفته: -1.42%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
منفعت
1607.48%
هفته: +3.11%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 37.73%
سطح ریسک
روزهای فعال491
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
منفعت
444.80%
هفته: +5.20%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 35.52%
سطح ریسک
روزهای فعال209
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
2299.86%
هفته: +5.24%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 53.15%
سطح ریسک
روزهای فعال429
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
منفعت
506.27%
هفته: +12.89%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 27.17%
سطح ریسک
روزهای فعال125
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
401.18%
هفته: +6.39%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 37.84%
سطح ریسک
روزهای فعال235
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
منفعت
525.45%
هفته: +4.05%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 35.63%
سطح ریسک
روزهای فعال375
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
منفعت
275.51%
هفته: +18.18%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 34.11%
سطح ریسک
روزهای فعال96
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
منفعت
84.87%
هفته: +0.21%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 34.08%
سطح ریسک
روزهای فعال190
کارمزد 1%
USD ارز
رتبه9
منفعت
740.38%
هفته: +38.63%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 52.01%
سطح ریسک
روزهای فعال173
کارمزد 29%
USD ارز
رتبه10
منفعت
88.60%
هفته: -1.42%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 36.42%
سطح ریسک
روزهای فعال207
کارمزد 15%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.