هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
5755.63%
هفته: +33.66%
USD ارز
1038.32%
هفته: -2.72%
USD ارز
391.22%
هفته: +0.02%
USD ارز
386.20%
هفته: -0.01%
USD ارز
295.30%
هفته: +2.26%
USD ارز
326.29%
هفته: -7.65%
USD ارز
164.92%
هفته: +5.74%
USD ارز
122.88%
هفته: +4.83%
USD ارز
1056.47%
هفته: +2.04%
USD ارز
321.55%
هفته: +3.81%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
منفعت
5755.63%
هفته: +33.66%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 66.53%
سطح ریسک
روزهای فعال353
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
منفعت
1038.32%
هفته: -2.72%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 28.91%
سطح ریسک
روزهای فعال566
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
391.22%
هفته: +0.02%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 37.41%
سطح ریسک
روزهای فعال124
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
منفعت
386.20%
هفته: -0.01%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 37.41%
سطح ریسک
روزهای فعال119
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
295.30%
هفته: +2.26%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 80.75%
سطح ریسک
روزهای فعال237
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
منفعت
326.29%
هفته: -7.65%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 90.03%
سطح ریسک
روزهای فعال251
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
منفعت
164.92%
هفته: +5.74%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 33.06%
سطح ریسک
روزهای فعال116
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
منفعت
122.88%
هفته: +4.83%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 34.40%
سطح ریسک
روزهای فعال260
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
منفعت
1056.47%
هفته: +2.04%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 36.37%
سطح ریسک
روزهای فعال135
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
منفعت
321.55%
هفته: +3.81%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 55.68%
سطح ریسک
روزهای فعال112
کارمزد 28%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.