هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

رتبه های برتر مدیران استراتژی

آیا به دنبال بهترین مدیر استراتژی برای سرمایه گذاری هستید؟ به جای درستی آمده اید!

در زیر شما می توانید مدیران استراتژی CopyTrade آلپاری را بر اساس سطح ریسک آنها، سهم سود، بازدهی، مقدار دراوداون و تعداد روزهای معاملاتی آنها پیدا کنید. شما می توانید مدیر استراتژی مناسب خود را بسته به اهداف و نیازهای مالی خود و میزان ریسکی که برایتان قابل تحمل است، انتخاب نمائید. پس از انتخاب، شما قادر به نظارت بر عملکرد آنها و سرمایه گذاری خود خواهید بود.

نام راهبرد نمودار سودآوری سود
ارز
%
USD ارز
13735.73%
هفته: -1.14%
USD ارز
3261.61%
هفته: +2.53%
USD ارز
1848.78%
هفته: +8.42%
USD ارز
1605.29%
هفته: +0.79%
USD ارز
3004.48%
هفته: +7.51%
USD ارز
790.94%
هفته: -1.53%
USD ارز
1632.07%
هفته: -50.15%
USD ارز
973.84%
هفته: +0.11%
USD ارز
1813.80%
هفته: +2.16%
USD ارز
1713.09%
هفته: +7.73%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
منفعت
13735.73%
هفته: -1.14%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.90%
سطح ریسک
روزهای فعال348
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
3261.61%
هفته: +2.53%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال1004
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
1848.78%
هفته: +8.42%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 33.08%
سطح ریسک
روزهای فعال188
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
منفعت
1605.29%
هفته: +0.79%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 71.49%
سطح ریسک
روزهای فعال445
کارمزد 28%
USD ارز
رتبه5
منفعت
3004.48%
هفته: +7.51%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 92.19%
سطح ریسک
روزهای فعال174
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
منفعت
790.94%
هفته: -1.53%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 37.25%
سطح ریسک
روزهای فعال1024
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
Canyon
Canyon
China
China
منفعت
1632.07%
هفته: -50.15%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 86.01%
سطح ریسک
روزهای فعال479
کارمزد 35%
USD ارز
رتبه8
منفعت
973.84%
هفته: +0.11%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 28.51%
سطح ریسک
روزهای فعال187
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
منفعت
1813.80%
هفته: +2.16%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.83%
سطح ریسک
روزهای فعال199
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
منفعت
1713.09%
هفته: +7.73%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 41.37%
سطح ریسک
روزهای فعال178
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.